CHRZEST

 

ZNACZENIE SAKRAMENTU


„Jezus przemówił tymi słowami: (…) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” (Mt 28, 18 – 19)

„Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1277 – 1278)

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.” (Rz 6, 3 – 4)

Chrzest jest więc „zanurzeniem” w Chrystusa – w moc Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pokonał śmierć i grzech. Dla podkreślenia związku Chrztu ze zmartwychwstaniem Jezusa, zazwyczaj udziela się go w niedzielę.

Sakrament Chrztu jest też aktem przyjęcia do wspólnoty Kościoła, dlatego zazwyczaj odbywa się podczas parafialnej Mszy świętej.

Symbole używane w obrzędach Chrztu:

Woda i biała szata – symbolizują obmycie z grzechu i czystość.

Olej krzyżma – oznacza namaszczenie mocą Ducha Świętego.

Świeca – oznacza światło wiary, którą otrzymuje ochrzczony.

 

W NASZEJ PARAFII


W naszej parafii sakrament chrztu jest udzielany w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 1300.

 

FORMALNOŚCI


1. Jedno z rodziców dziecka przychodzi do kancelarii parafialnej na ok. tydzień przed wybranym terminem chrztu. Należy mieć ze sobą odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz znać dane rodziców chrzestnych (wiek i adres zamieszkania). W kancelarii ksiądz spisuje akt chrztu. Otrzymujemy też kartki do spowiedzi dla rodziców i chrzestnych.

2. Rodzice są zobowiązani wziąć udział w spotkaniu przygotowującym do chrztu dziecka. Odbywa się ono we wtortek przed niedzielą chrztu po wieczornej Mszy świętej w kancelarii. Mogą w nim uczestniczyć także chrzestni. 

3. W dniu chrztu rodzice i chrzestni przychodzą do zakrystii ok. 15 min. przed rozpoczęciem Mszy świętej, aby podpisać akt chrztu. Przynosimy ze sobą kartki podpisane przez księdza przy spowiedzi. Najpóźniej w tym czasie chrzestni powinni dostarczyć także zaświadczenia ze swoich parafii, że mogą pełnić tę funkcję.

4. Do obrzędów sakramentu należy przygotować symboliczną białą szatę oraz świecę.

 

CHRZESTNI


Chrzestni mają obowiązek „pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.” (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872)

Do godności chrzestnego/chrzestnej może być dopuszczona osoba wyznania katolickiego, która:

- przyjęła już chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,

- ma co najmniej 16 lat,

- prowadzi życie zgodne z zasadami chrześcijańskiej wiary, a w szczególności korzysta z sakramentów świętych.

Należy więc z roztropnością wybierać osoby, które poprosimy o bycie chrzestnymi i nie prosić o to osób „niepraktykujących”, ale takie, które będą dla dziecka wzorem życia zgodnego z wiarą. Natomiast ci, którzy zostali poproszeni, a wiedzą, że nie spełniają wyżej wymienionych warunków, powinni z szacunkiem odmówić.

Jeśli chrzestni mieszkają w innej parafii niż jest udzielany chrzest, powinni poprosić w swojej parafii o zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję.